Specialisti za kavo

Pravilnik nagradne igre

Stow Coffee Roasters / Pravilnik nagradne igre

Pravilnik nagradne igre »OSTANI DOMA«

 1. člen: Organizator
  Organizator nagradne igre je Kavarna STOW (GASTPRO, Podjetje za trgovino in storitve d.o.o., Dragarjeva 9, 1230 Domžale).
 2. člen: Namen nagradne igre
  Organizator objavlja nagradno igro v reklamne namene obiskovalcev Facebook strani https://www.facebook.com/stowcoffeeroasters/.
 3. člen: Trajanje in potek nagradne igre
  Nagradna igra poteka od srede, 18. marca 2020, do nedelje, 22. marca 2020, na Facebook strani STOW Coffee Roasters, na spletnem mestu https://www.facebook.com/stowcoffeeroasters/. Kandidati imajo možnost za sodelovanje v nagradni igri od 18. 03. 2020 do 22. 03. 2020 do 12. ure. Nagradna igra se zaključi z razglasitvijo nagrajencev v ponedeljek, 23. 03. 2020, ob 14. uri na spletnem mestu https://www.facebook.com/stowcoffeeroasters/.
 4. člen: Udeleženci nagradne igre
  Udeleženci s sodelovanjem v nagradni igri sprejemajo pravila in se izrecno in nepreklicno strinjajo, da bodo njihovi podatki v primeru, da izpolnjujejo razpisane pogoje, objavljeni na Facebook strani STOW Coffee Roasters, ter da bodo ob pozivu organizatorja posredovali podatke, potrebne za prevzem nagrade. Vsi sodelujoči sprejemajo te splošne pogoje, so z njimi seznanjeni in se z njimi s pristopom k nagradni igri v celoti strinjajo. Sodelujejo lahko osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. V nagradni igri ne smejo sodelovati organizatorji nagradne igre, to so zaposleni v podjetju GASTPRO, Podjetje za trgovino in stortive d.o.o., Dragarjeva 9, 1230 Domžale, njihovi ožji družinski člani (zakonec, izven zakonski partner, starši, otroci), ter druge osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. Nagradna igra je namenjena le fizičnim osebam, pravne osebe in s.p. v akciji ne morejo sodelovati.
 5. člen: Način sodelovanja v nagradni igri
  Udeleženci nagradne igre, ki začnejo slediti Facebook strani STOW Coffee Roasters in objavijo sliko kako pripravljajo kavo sodelujejo v nagradni igri. Nakup ni pogoj za sodelovanje. Kršitelje bomo diskvalificirali. Morebitne stroške sodelovanja (dostop do spleta) nosijo udeleženci nagradne igre. Udeleženec lahko kadarkoli prekliče sodelovanje v nagradni igri. Preklic mora zahtevati s poslanim elektronskim sporočilom na e-naslov organizatorja info@stow.si. V tem primeru se sodelujoči izključi iz nadaljnjega sodelovanja v nagradni igri in vseh namenov obdelave osebnih in drugih podatkov, ki iz nagradne igre izhajajo.
 6. člen: Nagrada
  V nagradnem skladu je 10 nagrad Stow Coffee Roasters (GASTPRO, Podjetje za trgovino in stortive d.o.o., Dragarjeva 9, 1230 Domžale)

– 10 majic #homebarsita

 1. člen: Žrebanje
  Nagrade bo prejelo prvih 10 sodelujočih, ki izpolnjujejo zahteve 4. in 5.člena., zato žreb ni potreben. Objavljeni nagrajenci so dokončni in pritožba nanje ni mogoča.
 2. člen: Razglasitev nagrajenca
  Nagrajenci bodo objavljeni v ponedeljek 23.03.2020 na spletnem mestu https://www.facebook.com/stowcoffeeroasters/. Po razglasitvi rezultatov se morajo vsi nagrajenci javiti v zasebno sporočilo, da mu posredujemo nadaljnja navodila o prevzemu nagrade.
 3. člen: Prijava nagrade davčnemu organu
  Ker vrednost podeljene nagrade ne presega 42 €, nagrajenec ni dolžan posredovati svojo davčno številko. Nagrado ni potrebno prijaviti v davčno osnovo v davčnem letu.
 4. člen: Prevzem nagrade
  Sodelovanje pogojujemo z osebnim prevzemom nagrade. Nagrajenec mora ob prevzemu nagrade predložiti veljavni osebni dokument, s katerim potrdi svojo istovetnost.

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:
– se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,
– nihče ne poda odgovora oz. so odgovori nesmiselni,
– nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,
– se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre.

Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, nagrada ni prenosljiva, menjava nagrad ni mogoča.

 1. člen: Izključitev odgovornosti
  Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:
  – (ne)delovanje družabne spletne mreže Facebook,
  – kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri ali nagradnem žrebanju,
  – kakršne koli posledice ob koriščenju nagrad.
 2. člen: Sprememba pravil
  Organizator igre si pridržuje pravico, da v vsakem trenutku spremeni pogoje nagradne igre, če to zahtevajo vsebinski, komercialni ali tehnični vzroki.
 3. člen: Obvezujoča pravila
  Pravila so obvezujoča za organizatorja in druge osebe, ki so kakor koli povezane z izdajo nagrade, ter za udeležence, ki s sodelovanjem v nagradni igri priznavajo ta pravila in se obvezujejo, da jih bodo upoštevali. Pravila in pogoji nagradne igre so v času trajanja nagradne igre v celoti na vpogled na spletni strani stow.si. Za tolmačenje posameznih členov tega pravilnika je pristojna komisija, ki za posamezna mnenja in druga pravna opravila imenuje in pooblasti pravno službo organizatorja. Morebitne napake v delu komisije in pri izvedbi igre bo komisija reševala pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi običaji. V primeru hujše kršitve tega pravilnika lahko komisija razveljavi nagradno igro kot celoto in jo z ustreznimi popravki ponovi.
 4. člen Varovanje osebnih podatkov
  Vsi osebni podatki so varovani v skladu s temi pravili, splošnimi akti organizatorja nagradne igre s področja varovanja osebnih podatkov in skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Udeleženci nagradne igre izrecno soglašajo, da organizator nagradne igre njihove osebne podatke, ki jih posredujejo v okviru udeležbe v nagradni igri, uporabi za potrebe te nagradne igre.

Organizator bo osebne podatke uporabil izključno za potrebe izročitve nagrade in morebitno plačilo akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Organizator se zavezuje, da podatki, ki jih bodo nagrajenci posredovali, ne bodo predani v roke tretji osebi ali kakorkoli drugače uporabljeni v nasprotju z zakonodajo Republike Slovenije, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre oz. neposrednega trženja.

 1. člen: Ostale določbe
  Nagradna igra ni organizirana s strani družbe Facebook, slednja pa ne odgovarja za nobene zahtevke iz naslova te nagradne igre. Facebook ne sponzorira in ne upravlja nagradne igre ter je tudi ni posebej odobril in z njo ni povezan. Morebitne informacije, ki jih sodelujoči posredujejo zaradi sodelovanja v nagradni igri, se posredujejo organizatorju in ne družbi Facebook.

Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani. Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema.

 1. člen: Mladoletnost nagrajenca
  V primeru, da je nagrajenec oseba, mlajša od 18 let, mora nagrajenca zastopati oseba, starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da to mladoletno osebo zastopa.

Ljubljana, 17.03.2020